Sam Sitayeb, Woking, 2018 © Sam Ashley
Sam Sitayeb, Woking, 2018 © Sam Ashley